Pomoc materialna

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2017/2018

Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, którzy:

1. uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego,

2. legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą.

Szczegóły i załączniki, w tym wniosek, na stronie:
http://www.powiattorunski.pl zakładka edukacja/stypendia


Stypendium dla studentów-uwaga maturzyści!

Czy wiedziałeś, że w Toruniu jest Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych ?
Co musisz za rok zrobić: przeczytaj

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.
Szczegóły: u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf