Nabór w roku szkolnym 2014/15, Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/15 dla kandydatów.


Kryteria naboru do V Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Toruniu na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz późniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 21/2014 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2014r.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 • Wynik egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów (1%=0,2pkt )
 • Oceny na świadectwie ( z języka polskiego oraz trzech wskazanych przez szkołę przedmiotów) – maksymalnie 64pkt (wg tabeli)
 • Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 36pkt ( zgodnie z zarządzeniem Nr 21/2014 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015):
  • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6pkt,
  • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 15pkt,
  • tytuł laureata w konkursie tematycznym – 5pkt,
  • tytuł finalisty w konkursie tematycznym – 3pkt,
  • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym- 2pkt,
  • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 3pkt,
  • osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym – 4pkt,
  • wolontariat realizowany co najmniej przez nieprzerwany okres 10 miesięcy - 2pkt.
 • Laureaci olimpiad ogólnopolskich i konkursów o zasięgu wojewódzkim wskazanych w zał. nr 2 ww. Zarządzenie Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty są przyjmowani do szkoły niezależnie od wymienionych wyżej kryteriów.

Wskazane przez V LO obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty:

Klasa A
humanistyczno-prawnicza
Klasa B
mat-fiz-inf
Klasa C
humanistyczno-medialna
Klasa D
społeczno-ekonomiczna
Klasa E
biologiczno-medyczna
Klasa F
biologiczno-medyczna
j. obcy
historia
WoS lub matematyka
j. obcy
matematyka
fizyka lub informatyka
j. obcy
historia
WoS lub matematyka
j. obcy
matematyka
fizyka lub geografia
matematyka
biologia
chemia
matematyka
biologia
chemia

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

Przedmiot/ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Maksymalna ilość punktów
Język polski 16 14 11 6 2 64
Przedmiot wskazany przez VLO 16 13 10 5 2Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru:
 • kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez Miasto Toruń dokonują rejestracji przez swoje gimnazjum, a z pozostałych szkół rejestrują się poprzez portal naboru,
 • kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach ustalając kolejność w formie listy preferencji,
 • każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów,
 • dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, stosuje się dodatkowe kryterium preferencji określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami.

Terminarz rekrutacji

Od 26.05.2014 do 23.06.2014 do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
Do 30.06.2014
do godz.15.00
Przyjmowanie świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego(oryginałów lub potwierdzonych kopii), oryginałów dyplomów uzyskanych za osiągnięcia oraz zaświadczeń o wolontariacie
Do 3.07.2014 do godz. 15.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do V LO.
Do 8.07.2014 do godz.12.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w V LO przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz dostarczenie dwóch podpisanych fotografii.
8.07.2014 do godz.15.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Propozycja oferty edukacyjnej V LO na rok szkolny 2014/2015

Klasa Przedmiot rozszerzony I język obcy II język obcy Przedmioty uzupełniające od II klasy
Klasa A
humanistyczno-prawnicza
język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski język francuski
lub j.niemiecki
język angielski prawniczy,
język łaciński prawniczy,
przyroda
Klasa B
matematyczno-fizyczno-informatyczna
matematyka,
fizyka,
informatyka
język angielski język niemiecki ekonomia w praktyce,
język angielski w biznesie,
technologie i systemy komputerowe
historia i społeczeństwo
Klasa C
humanistyczno-medialna
język polski,
historia,
język angielski
język angielski Język francuski lub
Język hiszpański
wiedza o społeczeństwie,
grafika i multimedia,
przyroda
Klasa D
społeczno-ekonomiczna
matematyka,
geografia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski język niemiecki ekonomia w praktyce,
język angielski w biznesie
historia i społeczeństwo
Klasy: E, F
biologiczno-medyczna
biologia,
chemia,
język angielski język niemiecki
lub język francuski
biofizyka,
język angielski w medycynie,
język łaciński w medycynie,
historia i społeczeństwo